Go to Top

Protecció de Dades Personals per la Web

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com del seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en aquest missatge, s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández amb la finalitat de donar curs i gestionar el seu missatge. Tanmateix l’informem que podrà exercitar els seus drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que preveu la normativa actual, dirigint-se per escrit a CENTRE D’ASSESSORAMENT Rambla Onze de Setembre 76-78, entresol 3ª, 08030 (Barcelona).

Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, així com revocar el consentiment donat en virtut de la present autorització dirigint l’oportuna sol·licitud a la següent adreça:
Centre D’Assessorament
Rambla Onze de Setembre, 76-78, entresol 3a.
08030 Barcelona