Go to Top

Nota Legal

Informació general

De conformitat amb el prescrit per la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que el lloc web www.centreassessorament.cat és propietat de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández, qui posa a la seva disposició la següent informació:

1.- El nom de domini www.centreassessorament.cat ha estat registrat per Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández.

2.- Domicili social: Rambla Onze de Setembre, 76-78, ent. 3a. 08030 de Barcelona.

3.- Pot posar-se en contacte per escrit a la direcció postal indicada o bé per telèfon o correu electrònic:

Telèfon: 933465713

Correu electrònic: mbayegos@gmail.com , ncalleja@copc.cat

Condicions d’utilització de la web

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions d’utilització. Li preguem que llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials compresos a la mateixa implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

1.- Condicions d’utilització

1.1. Aquest lloc web conté materials preparats per Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández amb caràcter merament informatiu. L’usuari ha de tenir en compte que dita informació no té per què reflectir la opinió de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández per fet de ser publicat al web.

1.2. La informació inclosa en el lloc web, no constitueix, en cap cas, un mitjà d’assessorament o consultoria i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

1.3. D’incloure enllaços o links que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández no respondran ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández no es responsabilitzen de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines web per part de l’usuari.

2.- Limitació de responsabilitat

L’usuari utilitza aquest lloc web sota la seva responsabilitat. Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández ni les persones de la seva organització es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts que són merament informatius. Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández tampoc es fan responsables de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

3.- Dret de Propietat Intel·lectual

© Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández. Tots els drets reservats.

3.1. Queden reservats a favor de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández tots els drets sobre la totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández o, si escau, dels seus llicenciats, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

3.2. Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa.

3.3. Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

4.- Protecció de dades . Privacitat

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández assumeixen el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

4.1. Responsable del tractament

 • Responsable: Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández
 • Adreça: Rambla Onze de Setembre, 76-78, ent. 3a, 08030.
 • NIF: 37790626Q i  35018479J
 • Telèfon: 933465713.
 • Adreça electrònica: mbayegos@gmail.com, ncalleja@copc.cat

4.2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades

4.2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández no podran acceptar ni gestionar el servei web, contacte o consulta que formuli.

Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández no efectuen tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents:

I.- Contacte amb el Centre d’Assessorament: gestionar el seu contacte amb els professionals del Centre d’Assessorament i resoldre la consulta o sol·licitud que ens formuli.

4.2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit per Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández, que es concreta en la millora continua de l’eina o serveis web que s’ofereixen.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 4.5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

4.2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

 4.3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4.4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a Centre d’Assessorament, Rambla Onze de Setembre, 76-78, ent. 3a., 08030 de Barcelona o per correu electrònic a l’adreça mbayegos@gmail.com , ncalleja@copc.cat

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

 • Dret d’accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández estan fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació:

 • finalitat del tractament;
 • categories de dades personals;
 • destinataris o categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;
 • si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;
 • Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”)

Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. El responsable del tractament suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades;
 • l’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament;
 • l’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament;
 • les dades personals s’hagin tractat il·lícitament;
 • les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal;
 • les dades personals s’hagin obtingut en relació amb la oferta de serveis de la societat de la informació;

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per:

 • exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació;
 • compliment d’una obligació legal;
 • raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública;
 • finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques;
 • per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret de limitació

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

 • quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini en que Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández verifiquin l’exactitud de les mateixes;
 • quan el tractament sigui lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • quan Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández ja no necessitin les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
 • quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández pel tractament prevalen sobre els seus.
 • Dret d’oposició

Pot sol·licitar que Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández no realitzin un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández deixaran de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per a realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret a la portabilitat

Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández en format electrònic.

4.5. Possibilitat de retirar el consentiment

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a mbayegos@gmail.com , ncalleja@copc.cat

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament es necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat a Centre d’Assessorament, Rambla Onze de Setembre, 76-78, ent. 3a., 08030 de Barcelona o per correu electrònic a l’adreça mbayegos@gmail.com , ncalleja@copc.cat

4.6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández no es fan responsables de la Política de Protecció de Dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per a adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

4.7. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

4.8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

 • Centre d’Assessorament, Rambla Onze de Setembre, 76-78, ent. 3a., 08030 de Barcelona o per correu electrònic a l’adreça mbayegos@gmail.com , ncalleja@copc.cat, o, davant l’Autoritat de control competent.

4.9. Cookies

No s’utilitzen cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l’ús de cookies.

4.10. Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjà equivalent

L’usuari si dona el seu consentiment al facilitar les seves dades personals, se li enviaran comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb l’activitat de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández.

4.11. Confidencialitat

En qualsevol cas Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat. Així mateix Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández tractarà aquestes dades d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.